Tescilli markanın, domain ve e posta olarak kullanılması; Marka hakkının ihlali

11. Hukuk Dairesi         2020/2192 E.  ,  2021/4361 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 01/06/2017 tarih ve 2017/49 E- 2017/64 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kısmen kabulüne dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nce verilen 28/05/2020 tarih ve 2017/1566 E- 2020/556 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin 03.07.2012 tarihinde “Uygar Yönetim Profesyonel Apartman Site ve Bina Tesis Yönetim-…” ticaret unvanı ile şahıs şirketi kurduğunu, “Uygar Yönetim” ibareli markayı 2013/35947 numara ile tescil ettirdiğini, davalı şirketin 20.11.2013 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil edildiğini ancak ticaret unvanının davacının tescilli markasına ve ticaret unvanına tecavüz ettiğini, davalının kullanmakta olduğu “www.uygaryonetim.com.tr” internet adresi ile “…@uygaryonetim.com.tr” e-posta adresinin, davacıya ait internet ve e-posta adreslerine sadece ‘’tr’’ uzantısının eklenmesi ile oluşturulduğunu, davalının eylemlerinin davacının marka hakkına ve tescilli ticaret unvanına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek davacıya ait “Uygar Yönetim” markasına davalının tecavüzünün önlenmesine, “www.uygaryonetim.com.tr” alan adlı sitenin kapatılmasına, “…@uygaryonetim.com.tr” elektronik posta adresinin iptaline, “Uygar Yönetim” ibaresinin davalının ticaret unvanında kullanılmasının engellenmesi ile ticaret sicilinden terkinine, 20.000 TL manevi ve 1.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; davalının “… Yönetim” ibareli tescilli markasının olduğunu ve kullanımlarının tescilli markaya dayandığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davalının ‘’Uygar Yönetim’’ ibareli ticaret unvanı kullanımı ile “www.uygaryonetim.com.tr” internet alan adı ve “…@uygaryonetim.com.tr” e-posta adresi kullanımlarının, davalı adına tescilli “… Yönetim” markasından uzaklaşarak davacı ait “Uygar Yönetim” markasına ve davacının ticaret unvanının kılavuz unsuruna benzediği, davalı kullanımlarının davacı markası ile ticaret unvanına tecavüz ettiği ve haksız rekabete sebep olduğu, yapılan araştırmada zarar veya yoksun kalınan kâr bulunamamış olsa da muhik bir maddi tazminata ve yanların sosyal, ekonomik durumlarına, eylemin boyutlarına ve sonuçlarına uygun manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davacının tescilli markasına tecavüzünün önlenmesine, davalıya ait alan adı ve e-posta adresinin iptaline, kapatılmasına, davalı şirket unvanında yer alan kılavuz sözcük olan “Uygar” sözcüğünün terkinine, 1.000TL maddi, 2.000TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, karara karşı, davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde; davalının ticaret unvanı, alan adı ve alan adına bağlı olarak e-posta adresi kullanımlarının tescil ettirdiği markasına uygun olması gerekirken, davacının tescilli markası ve ticaret unvanına tecavüz oluşturduğundan davalı vekilinin istinaf istemlerinin bu yönden reddine, ancak AAÜT’nin 10. maddesi hükmü karşısında, davacının manevi tazminat talebinin 2.000 TL üzerinden kabulüne karar verilmiş olması nedeniyle, manevi tazminat yönünden davalı lehine 2.000 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden istinaf isteminin bu yönden uygun olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulüne, davalının davacıya ait tescilli markaya tecavüzünün önlenmesine, “www.uygaryönetim.com.tr” alan adının ve “…@uygaryönetim.com.tr” ibareli e-posta adresinin iptaline, davalı şirket unvanındaki “Uygar” sözcüğünün terkinine, 1.000 TL maddi, 2.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili ile davacı vekili(katılma yolu ile) temyiz etmiştir.
İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin ve katılma yoluyla davacı vekilinin temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden katılma yoluyla davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 150,53 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 24.05.2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: