Ticari senetteki geçersiz imza sadece kendisi yönünden hükümsüzlük sonucu doğurur. Senetteki her imza diğerlerinden bağımsız olarak sadece imza sahibini bağlar. İmzaların bağımsızlığı ilkesi, poliçeye atılı her geçerli imzanın (keşidecinin, cirantanın, avalistin, kabul eden muhatabın imzası gibi) sahibini bağladığını, geçersiz imzaların sahiplerinin sorumlu tutulmamasına rağmen poliçenin geçerliliğini ortadan kaldırmadığını ifade eder. Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar. Geçersiz bir imza sahibini bağlamaz ise de, ciro zincirini de koparmaz.

12. Hukuk Dairesi         2014/15875 E.  ,  2014/18509 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/04/2014
NUMARASI : 2012/855-2014/413

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından 3 adet çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı keşideci ile birinci ciranta borçlu, çeklerdeki ciro imzasının S.. Y..’a ait olmadığı ve takibe konu çeklerin iptal edilmesi nedeniyle borca, fer’ilerine itiraz ettiklerini ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurdukları anlaşılmıştır.
Mahkemece Dairemiz’in bozma ilamına uyulmuş, borçlu S.. Y.. ile ilgili açılan davanın kabulü nedeniyle borçlu S.. Y.. hakkındaki takibin durdurulmasına, keşideci borçlu .. Yapı ….Ltd.Şti ile ilgili itirazın ise lehtar imzasının S.. Y..’a ait olmadığı ve ciro silsilesi kopuk olduğu gerekçesiyle borçlu şirket yönünden takibin iptaline karar verildiği, alacaklının temyiz isteminin ise.. Yapı ……Ltd .Şti. yönünden olduğu anlaşılmıştır.
Sahte imza bir başkasının imzasının taklit edilmesi hali olup; takip tarihi itibariyle yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 589. maddesi hükmü gereğince; “Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların imzalarını yahut imzalayan veya namlarına imzalanmış olan şahısları herhangi bir sebep dolayısıyla ilzam etmeyen imzaları taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez”.
Anılan hükme göre, ticari senetteki geçersiz imza sadece kendisi yönünden hükümsüzlük sonucu doğurur. Senetteki her imza diğerlerinden bağımsız olarak sadece imza sahibini bağlar. İmzaların bağımsızlığı ilkesi, poliçeye atılı her geçerli imzanın (keşidecinin, cirantanın, avalistin, kabul eden muhatabın imzası gibi) sahibini bağladığını, geçersiz imzaların sahiplerinin sorumlu tutulmamasına rağmen poliçenin geçerliliğini ortadan kaldırmadığını ifade eder. Geçerli imzaların sahipleri, başkasının imzasının geçersiz olduğunu ileri sürerek kambiyo sorumluluğundan kurtulamazlar. Geçersiz bir imza sahibini bağlamaz ise de, ciro zincirini de koparmaz.
Poliçeler bakımından getirilmiş olan bu ilke 6762 sayılı TTK’nun 730/3 maddesi yollamasıyla çekler hakkında da uygulanır.
Somut olayda, itiraz eden borçlu şirketin takibe konu çeklerin keşidecisi olduğu, lehtar ve ilk ciranta olan S.. Y..’ın ciranta imzasına itirazının İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 03.05.2011 tarih ve 2008/658 E.-2011/224 K.sayılı dosyasında aldırılan rapor doğrultusunda kabul edilerek her iki borçlu yönünden borçlu olmadıklarının tespiti ile anılan takibin iptaline karar verildiği kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 19.HD’nin 09.05.2012 tarih 2011/13714E.-2012/7766K. Sayılı kararı ile borçlu … …..Ltd.Şti yönünden kararın bozulduğu mahkemece bozma ilamına uyularak borçlu keşideci … …şirketi yönünden davanın reddine, S.. Y.. yönünden karar kesinleştiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulduğu, kararın 19.Hukuk Dairesi’nin 01.10.2013 tarih 2013/8410-15039 K.sayılı kararı ile onandığı görülmüştür.
Yukarıda açıklandığı üzere S.. Y..’ın ciranta imzasının geçersiz olması sadece onun yönünden sonuç doğurur. Keşideci borçlu şirketin, keşideci şirket adına atılan imzaya bir itirazı bulunmadığına göre, sorumluluktan kurtulamaz. Geçersiz imza ciro zincirini bozmayacağından, mahkemenin lehtar imzasının S.. Y.. ‘a ait olmadığı ve ciro silsilesinin kopuk olduğu gerekçesiyle keşideci borçlu…Yapı…Ltd.Şti. yönünden takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: