Trafiğin tıkalı olması sebebiyle bir müddet aracın içerisinde bekleyen katılana doğru sürekli ve rahatsız edici şekilde bakması eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturur.

3. Ceza Dairesi         2017/10330 E.  ,  2018/5584 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

HÜKÜMLER : Mahkumiyetlerine dair sanık … müdafii, sanık …

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıklar …, …, … hakkında yaralama, … ve … hakkında mala zarar verme suçlarından hükmedilen kesin nitelikli adli para cezalarına karşı yapılan temyiz istemlerinin reddine dair ek kararın usulune uygun olarak tebliğ edildiği ve ek karara yönelik bir temyizin bulunmadığı anlaşılarak inceleme dışı bırakılmıştır.

1) Sanık … hakkında mala zarar verme ve yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde;

Sanık müdafiinin yüzüne karşı tefhim edilen hükümleri 1412 sayılı CMUK’un 310. maddesinde gösterilen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 05/02/2015 havale tarihli dilekçe ile temyiz etmesi karşısında, sanık müdafiinin süresinden sonraki temyiz istemlerinin 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2) Sanık … hakkında katılan …’a karşı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan kurulan mahkumiyet, sanık … hakkında katılan …’a karşı, sanık … hakkında katılan …’a karşı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelenmesinde;

a) Sanık … yönünden yapılan incelemede;

Sanığın, trafiğin tıkalı olması sebebiyle bir müddet aracın içerisinde bekleyen katılana doğru sürekli ve rahatsız edici şekilde bakması eyleminin 5237 sayılı TCK’nin 105/1. maddesinde yer alan cinsel taciz suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

b) Sanıklar … ve … yönünden yapılan incelemede;

aa) 5237 sayılı TCK’nin 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zararın ağırlığına göre, sanıklar hakkında TCK’nin 86/1. maddesi uyarınca temel cezaların alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

bb) Sanıklar hakkında 5271 sayılı CMK’nin 226. maddesi hükmü gereğince, ek savunma hakkı tanınmadan, iddianamede gösterilmeyen 5237 sayılı TCK’nin 87/1-son maddesinin uygulanması suretiyle sanıkların savunma hakkının kısıtlanması,

cc) Haksız tahrik indiriminin oluş ve dosya içeriğine göre, asgari (1/4) oranda yapılması gerektiği gözetilmeden,daha vahim olaylarda uygulama olanağı bulunan (3/4) oranında yapılması suretiyle sanıklar hakkında eksik ceza verilmesi,

dd) Cezaları ertelenen sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nin 51/3. maddesi gereğince belirlenecek denetim sürelerinin mahkûm olunan ceza sürelerinden az olamayacağının gözetilmemesi,

ee) TCK’nin 51/7. maddesi uyarınca sanıkların denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemeleri halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine ve TCK’nin 51/8. maddesi uyarınca, denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağına” ilişkin karar verilmemesi,

ff) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunlukları yönünden sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin, sanık … müdafiinin, sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından sanıkların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydı ile 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi BOZULMASINA, 28.03.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: