Trafik-iş  kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davalarda görevli mahkeme iş mahkemesidir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re’sen) dikkate alınması zorunludur.

17. Hukuk Dairesi         2017/5135 E.  ,  2019/10609 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince maddi ve manevi tazminatın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün davalı … AŞ tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı …Ş. adına kayıtlı olup diğer davalı … (Birlik) Sigorta A.Ş. tarafından … poliçesi ile teminat altına alınan … plaka sayılı aracın, 06/02/2008 tarihinde, içinde davacı da bulunduğu halde, dava dışı … tarafından Gümüşhane-Trabzon yolunda sevk ve idare edilmekte iken, … plaka sayılı araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldiğini, kazada dava dışı …’nin asli kusurlu olduğunu, kaza sonucu davacının ağır şekilde yaralandığını, kaza sonrasında davalı şirketlere tazmin başvurusu yapılmış ise de herhangi bir olumlu sonuç alınamadığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak sureti ile 5.000,00 TL maddi ve 20.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen (davalı … şirketi yönünden sadece maddi tazminat bakımından) tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur.
İlk derece mahkemesince; iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre;davanın kısmen kabulüne, toplam 49.313,77 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar v hükme karşı,davacı vekili ve davalılardan… Bankası A.Ş. vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
İstinaf mahkemesince, A-Davalı …Ş.’nin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b (1) maddesi gereğince esastan rddine B-Davacı tarafın istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b (2) maddesi gereğince kabulü ile Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28/02/2017 gün ve 2014/353 E ve 2017/83 K sayılı kararının kaldırılarak hükmün;”1- Davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile;-Davacı yararına 49.313,77 TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalılardan (davalı … şirketi bakımından poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere ) müştereken ve müteselsilen tahsiline, ana paraya uygulanacak yasal faizin davalı …Ş. yönünden 06/02/2008, davalı … şirketi yönünden ise 26/06/2014 tarihlerinden itibaren işletilmesine, Davacı yararına 8.000,00 TL manevi tazminatın 06/02/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı …Ş.’den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş hüküm davalı … AŞ vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun birinci maddesi uyarınca; İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde İş Mahkemeleri kurulur. Bu tür davalara iş mahkemelerince bakılır.İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.
Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden (re’sen) dikkate alınması zorunludur.
Somut olayda, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden davacının kaza tarihinde davalı … AŞ de İş kanunu hükümlerine göre çalıştığı anlaşılmaktadır. Meydana gelen trafik kazası, davacı yönünden trafik iş kazası olup uyuşmazlık iş hukukundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda mahkemece, İş mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek H.M.K. 114-115 maddeleri uyarınca görev nedeniyle davanın reddine (görevsizlik) karar verilmesi gerekiren işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile ilk derece mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı … AŞ’ye geri verilmesine 13/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: