Türk Medeni Kanunu’nun 289/1. maddesinde “Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiştir. Açıklanan yasa hükmü karşısında davacı koca yönünden hak düşürücü süre geçmiş bulunduğundan davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.

18. Hukuk Dairesi         2013/21009 E.  ,  2014/2186 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sarıveliler Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mah. Sıfatıyla)
TARİHİ : 05/02/2013
NUMARASI : 2011/124-2013/17

Dava dilekçesinde, soybağının reddi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ve kayyım tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı, davalılardan Songül ile olan evlilikleri sırasında doğan 21.09.20doğumlu B. N..’un babasının kendisi olmadığını belirterek soybağının reddine karar verilmesini istemiştir.
Dairenin geri çevirme kararı üzerine dosya içerisine konulan Sarıveliler Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20…/11 Esas 201/8 Karar sayılı boşanma dosyasının incelenmesinde; davacının 13.04.2010 tarihli oturumda “B. N..’un benden olmadığını tespit ettim” şeklinde beyanda bulunarak kendi müracaatı sonucunda aldığı ve baba olmadığına dair 09.01.2009 tarihli özel tanı merkezinden alınan raporu ibraz ettiği, bu davanın ise 04.10.2011 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 289/1. maddesinde “Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiştir. Açıklanan yasa hükmü karşısında davacı koca yönünden hak düşürücü süre geçmiş bulunduğundan davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: