Tutanaklardan ve tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere davacının gerek işverene ve ailesine ve gerekse mesai arkadaşlarına sinkaflı küfürler ettiği ortadadır. Gerekçede bahsi geçen ceza davasında ise davacı müşteki olduğundan ceza alması düşünülemez. Ayrıca, Bölge Çalışma Müdürlüğünün feshin haklı olduğu yönündeki tespitleri de dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının haklı fesih nedeniyle reddi yerine yerinde olmayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

9. Hukuk Dairesi         2011/19103 E.  ,  2013/18977 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek , kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının 21/09/2007 günü vardiya mesaisi bitimeden ve kendisinden sonraki vardiya görevlisi…’na görevini devretmeden görev mahallini terkettiğini, görev yerini terk ettikten sonra yolda karşılaştığı …’na sözlü sataşma ve filli darp girişiminde bulunduğunu, diğer işçiler ve işverene yönelik sinkaf ve tehditlerde bulunduğunu, davacının iş yerinde çalışan kişilere işverene ve aile bireylerine yönelik şeref ve namusuna yönelik küfür ve tehdit ettiğini, bu nedenle davacının iş akdinin ihbarsız ve kıdemsiz olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece , davacının bu hususta savunmasının alınmadığı ve açılan ceza davasında beraat ettiği, bu nedenle davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
2- Davacının davalı işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, 21.09.2007 günü vardiya değişimi esnasında kendisinden sonraki vardiya görevlisi olan… sinkaflı küfürler ettiği, ertesi gün de işyeri çalışanlarının oturduğu lojmanın önüne gelerek güvenlik şefine ve birkaç çalışana karşı küfür ve tehditlerini sürdürdüğü 21.09.2007 ve 22.09.2007 tarihli tutanaklardan anlaşılmaktadır. Bu olaylar üzerine davacının iş akdi 28.09.2007 tarihli noter ihbarnamesi ile feshedilmiştir.
Dava konusu olayda, feshin haklı olup olmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık vardır.
Yukarıdaki tutanaklardan ve tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere davacının gerek işverene ve ailesine ve gerekse mesai arkadaşlarına sinkaflı küfürler ettiği ortadadır. Gerekçede bahsi geçen ceza davasında ise davacı müşteki olduğundan ceza alması düşünülemez. Ayrıca, Bölge Çalışma Müdürlüğünün feshin haklı olduğu yönündeki tespitleri de dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının haklı fesih nedeniyle reddi yerine yerinde olmayan gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: