Uyuşmazlığın Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup çözümünde bu hükümler uygulanacağı, mutlak ticari davalardan olmadığı ve konut yapı kooperatifi olan davacı da ticari şirket olmayıp sosyal niteliği ağır basan kendine özgü bir ortaklık olduğundan davaya bakmakta asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

15. Hukuk Dairesi         2016/298 E.  ,  2016/742 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı …. Ltd. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, ayıplı ifa nedeniyle ayıplı imalâtların yenileriyle değiştirilmesi, olmadığı takdirde bedellerinin tahsili istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine, karar kesinleştikten sonra iki hafta içinde başvurulması halinde dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar davalı ….Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir.
Yerel mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, uyuşmazlığın Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup çözümünde bu hükümler uygulanacağı, mutlak ticari davalardan olmadığı ve konut yapı kooperatifi olan davacı da ticari şirket olmayıp sosyal niteliği ağır basan kendine özgü bir ortaklık olduğundan davaya bakmakta asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ancak, 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 23/2. maddesinde “Bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca verilen yargı yeri belirlenmesi ile kanun yolu incelemesi sonucu kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakarak mahkemeyi bağlar” şeklinde emredici düzenleme yapılmıştır.
Somut olayda, davanın 19.07.2013 tarihli dilekçe ile…tüketici mahkemesine açıldığı,…3. Tüketici Mahkemesi’nin 19.07.2013 gün ve 2013/82 Esas, 2013/4 Karar sayılı kararla dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine,…Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğuna, dosyanın kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde görevli ve yetkili … Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verdiği
ve davacı vekilinin temyizi üzerine görevsizlik kararının Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2014 gün ve 2013/6544 Esas, 2014/454 Karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda Tüketici Mahkemesince verilip temyiz üzerine Yargıtay’ca onanarak kesinleşen kararla…Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğu belirlendiği ve bu karar HMK’nın 23/2. maddesi gereğince dosyanın gönderildiği …Asliye Ticaret Mahkemesi’ni bağlayacağından, mahkemece işin esasına girilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu husus gözden kaçırılarak tekrar görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı …. … Şti.’ye geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 05.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: