VEKALETTE BİRDEN ÇOK VEKİL BULUNMASI- BİR VEKİLİN TEBLİGATI İADE ETMESİ HALİNDE DOĞRUDAN ASİLE TEBLİGAT YAPILAMAZ.

T.C
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2018/7658
KARAR NO.2020/8385
KARAR TARİHİ.17.12.2020
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Ecrimisil

>

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup, hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR
Davacılar vekili dava dilekçesinde, dava konusu 1041 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki kat mülkiyetine tabi binanın 2. kat 7 no’lu bağımsız bölümünde tarafların evvelce paydaş olup halihazır durumda ise açılan ortaklığın giderilmesi davası neticesinde paydaşlığın sona erdiğini, tarafların evvelce paydaş oldukları dönemde davalıların taşınmazı kullanmış olduklarını ve bu süreçte müvekkillerinin anılan taşınmazı kullanmalarına engel olduklarını açıklayarak dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıllık süre için fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 18.750,00 TL ecrimisilin avans faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili davaya cevap dilekçesinde, dava konusu taşınmazların davacıların bilgisi ve onayı ile müvekkillerinden … tarafından kullanıldığını, ecrimisil talebi için gerekli intifadan men koşulunun gerçekleşmediğini, vekil edenlerinden … tarafından taşınmaza zorunlu gider ve harcamalar yapıldığını, hesaplamalarda bu gider ve harcamaların da gözetilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan davanın, işlemden kaldırıldığı (başvuruya bırakıldığı) tarihten itibaren üç aylık yasal süre içinde yenilenmediği gerekçesiyle davanın HMK’nin 150/5 maddesi uyarınca 02/02/2017 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK’nin 73. 81. 82. ve 83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tüm tebligatlar vekile yapılır. Yasa’da belirtilen süreler de vekile yapılan tebligat ile başlar.

Somut olayda, davacıların sunulan vekaletnameye göre Av. … ile yanında sigortalı olarak çalışan Av. …’ü yetkili vekil olarak tayin ettikleri anlaşılmaktadır. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2015/986 Esas, 2016/2386 Karar ve 01.03.2016 tarihli bozma ilamı sonrasında bozma ilamını içeren tebligat davacıların vekillerinden Av. …’a tebliğe çıkarılmış, anılan vekilin “davacı müvekkillerle ilişiğimiz kesilmiştir” şeklinde beyanını ve imzasını içeren tebliğ mazbatasının vekilin beyanı nedeniyle mahkemesine bila tebliğ iade olunduğu görülmektedir. Davacıların vekili olan ve vekillikten çekildiği veya azledildiği hususunda bilgi veya belge olmadığı halde önce bozma ilamının ve daha sonra da belirlenen duruşma gününün davacıların vekaletnamesinde yetkilendirilmiş olan diğer vekilleri Av. …’e 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK’nin 73. 81. 82. ve 83. maddeleri gereğince tebliğe çıkarılması ve sonucuna göre duruşmaya devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi gerekirken, davacılara bizzat yapılan tebliğler dikkate alınmak suretiyle yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi ve 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, HUMK’un 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 17.12.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: