www.hepsiburada.com isimli alışveriş sitesinden aldığı 2 adet 100 gram, bir adet de 20 gram altından 100 gramının teslim edilmediğini ileri sürerek 100 gram altın bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir…

11. Hukuk Dairesi         2019/4478 E.  ,  2020/2326 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 02/07/2019 tarih ve 2018/195-2019/290 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ayrı ayrı davalılar vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı, davalılardan D-Market Elektronik Hiz. Tic. A.Ş.’ye ait www.hepsiburada.com isimli alışveriş sitesinden aldığı 2 adet 100 gram, bir adet de 20 gram altından 100 gramının teslim edilmediğini ileri sürerek 100 gram altın bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı D-Market Elektronik Hiz. Tic. A.Ş vekili, davacı tarafından satın alınan toplam 220 gram altının tümünün davacıya gönderilmek üzere diğer davalıya verildiğini, davacının isteği ile ürünlerin arkadaşına teslim edildiğini, teslimat esnasında bir itirazın ileri sürülmediğini, kargo tesliminde bir eksikliğin olması halinde bunun kargo tutanağına işlenmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı … Servisi A.Ş. vekili, müvekkiline kapalı ambalaj içinde teslim edilen kargoların içeriğinin denetlenmediğini, TTK’nın 889. maddesi uyarınca müvekkiline bir bildirimin yapılmadığını, TTK’nın 882. maddesinde taşımacının sorumluluğunun sınırlandırıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davalı satıcı firma kargonun içeriğini belirtildiği şekilde taşıyacak olan firmaya teslim edildiğini, diğer davalı olan kargo şirketinin ise içeriğini kargonun bilmediklerini kendilerine teslim edildiği haliyle davacı kargonun teslim edildiğini beyan ettikleri ancak davacı tarafından sunulan kargo bilgilerine ilişkin internet sorgulamasında kargo içeriğinin 24 ayar 100 gram altın ve 24 ayar 20 gram altın olarak tespit edildiği, bu haliyle 100 gram altının teslim edilmediği, taşıma irsaliyesinde ise 220 gr. altının taşındığının belirtildiği, davacının 7 gün içinde ve yazılı olarak taşıma şirketine mail atmak suretiyle başvuruda bulunduğu, davalıların toplam 220 gram altın teslim ettiklerini ispatlamaları gerektiği, davalıların birbirlerini doğrulamayan beyanlarda bulundukları, eksikliğin hangi davalıda olduğunun tespit edilemediği, ancak her iki davalının davacıya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, davalıların kendi aralarındaki sorumluluğun davacıya yansıtılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 9.247,56 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı D Market Elek. Hiz. Tic. AŞ. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davalı … AŞ. vekilinin temyiz itirazlarına gelince; davacı ve diğer davalı tarafından sunulan teslimat belgesine göre, davalı … AŞ. tarafından 120 gr. altın taşındığı ve davacının belirttiği kişiye teslim edildiği anlaşılmaktadır. Davacı taraf, bu davalının diğer satıcı davalıdan daha fazla altını teslim aldığını ispat edemediği gibi davacı tarafça satıcı davalıya eksik teslimat nedeniyle gönderilen maile, davalı D Market AŞ. personelince, önce “şikayetin işleme alındığına” dair daha sonra ise “eksik ürünün adresinize gönderim süreci başlatılmıştır” şeklinde cevap verilmiştir. Bu maillerden davalı D Market AŞ. tarafından davalı … AŞ.’ye taşınmak üzere ürünün eksik teslim edildiği anlaşılmaktdır. Bu durumda, davalı … AŞ. bakımından açılan davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün davalı … AŞ. yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı D Market Elek. Hiz. Tic. AŞ. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … AŞ. vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün davalı … AŞ. yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 473,77 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı Hepsi Burada.Com-Market Elektronik Hiz. ve Tic. A.Ş.’den alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden … A.Ş.’ye iadesine, 04/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: