Yeniden inceleme ve Değerlendirme kararının iptalini ve davalı markasının hükümsüzlüğü

11. Hukuk Dairesi         2019/5268 E.  ,  2020/3361 K.

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 02.07.2018 tarih ve 2018/81-2018/269 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesinin davalı TPMK vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalı şirketin “ELVİN” ibareli marka başvurusuna, müvekkilinin “Evin”, “EVİN”, “Ona’dan Evin” ibareli markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın, TPMK YİDK kararıyla reddedildiğini, müvekkili şirketin “EVİN” markasının tanınmış marka olduğunu, markaların benzer olduğunu, aynı/benzer mallar için tescil edilmek istendiğini ileri sürerek dava konusu YİDK kararının iptalini ve davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPMK vekili; alınan kararlar ve yapılan işlemlerin usule ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı şirkete ve davalı şirket tasfiye halinde olduğu için tasfiye memuruna usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen davaya cevap verilmemiştir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya ve dosya kapsamına göre; davalının “elvin+şekil” ibareli başvuru markasıyla davacının Evin, şekil+Evin, Ona’dan Evin ibareli markaları arasında görsel ve sescil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, davacının marka kapsamındaki mallar ile davalının başvuru kapsamındaki malların benzer olduğu ve 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, Türk Patent’in 2014-M-6679 sayılı YİDK kararının dava konusu edilen 2011/26760 başvuru sayılı markanın kapsamındaki tüm mallar yönünden iptaline, dava konusu marka tescilli olmadığından hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı TPMK vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı TPMK vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 18,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPMK’dan alınmasına, 01/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: