yurt dışı eğitimi nedeni ile davacı kurumca harcanan ve memurun zorunlu hizmet süresini tamamlamadan istifası *ıslah

13. Hukuk Dairesi         2019/1019 E.  ,  2020/3249 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı …’nun … Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere yurt dışı eğitimine gönderildiğini, 13/08/2005 tarihinde ülkeye dönerek çalışmaya başladığını, Başkomiser kadrosunda Bingöl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmakta iken 27/08/2009 tarihli onay ile istifa talebinin kabul edildiğini, 01/09/2009 tarihi itibariyle ilişiğinin kesildiğini, eğitim bittikten sonra mecburi hizmet süresinin 2920 gün olup 1441 günlük mecburi hizmetinin eksik kaldığını, eksik kalan 1441 gün karşılığında 77.145,10-USD tutarındaki alacak ile ilgili borcu ödemediğini, 16/04/2014 tarihinde borç bildirimini içeren tebligatın yapıldığını, buna rağmen davalılarca ödeme yapılmadığını belirterek 77.145,10-USD hazine alacağının ilişik kesme tarihinden yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş; 11/05/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile davalı …’nun aynı zamanda yurt dışı master ve doktora programlarını süresinde tamamladığını gösterir bir belge bulunmadığının anlaşıldığını, yeniden yapılan hesaplama ile taahhütname ve kefaletnamede yer alan yükümlülüklere ilişkin Kamu zararı 156.324,56-USD olduğunu belirtilerek davasını ıslah etmiş ve 156.324,56-USD talep etmiştir.
Davalılar, ayrı ayrı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalılar … ve …’nın 75.000-USD asıl alacak ile dava tarihinden sonra işleyecek faiz ile birlikte sınırlı sorumlulukları kaydı ile 77.145,10-USD nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalı … Usludan tahsil edilecek alacağa 01/09/2009 tarihinden diğer davalılar … ve … yönünden dava tarihi olan 14/10/2014 tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/A maddesi uyarınca bankaların ABD doları ile açılmış 1 yıl vadeli döviz mevduat hesabına uyguladığı en yüksek faiz oranın uygulanmasına, davacının fazlaya ilişkin 79.179,46-USD lik isteminin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davalı …’nun yurt dışı eğitimi nedeni ile davacı kurumca harcanan ve memurun zorunlu hizmet süresini tamamlamadan istifası nedeni ile Kamu zararı dönen alacağın tahsili istemine ilişkin olup ıslah dilekçesi ile davalı …’nun aynı zamanda yurt dışı master ve doktora programlarını süresinde tamamladığını gösterir bir belge bulunmadığının anlaşıldığını, yeniden yapılan hesaplama ile taahhütname ve kefaletnamede yer alan yükümlülüklere ilişkin Kamu zararı 156.324,56-USD talep edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece davacının 11.05.2016 tarihli ıslah dilekçesindeki talepleri karşılanmadan davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, davacının ıslah dilekçesi konusunda değerlendirme yapılmamıştır. Mahkemece, HMK. 176 ve devamı maddelerine göre davacının ıslah talebi değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hatalı değerlendirmeye dayalı olarak karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma sebebine göre davalı …’nın temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklandığı üzere bozma sebebine göre davalının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: