Kira parasının ödendiğini ise kiracının, kiralananı tahliye edip, anahtarın usulüne uygun olarak teslim edildiğini kiracının kanıtlaması gerekir. Kiralananın boşaltılıp, anahtarın kiralayana teslimi, hukuki işlemin içerisinde yer alan maddi bir vakıa olmakla birlikte, sözleşmenin feshine yönelik bir hukuki sonuç doğurduğundan bunun ne şekilde ispatlanacağı hususu, yıllık kira bedelinin tutarı esas alınmak suretiyle H.M.K.nun 200.maddesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kiralayanın açık muvafakatı bulunmadıkça kiracı anahtar teslimini ancak yazılı delille kanıtlayabilir. 

6. Hukuk Dairesi         2015/2718 E.  ,  2015/3188 K.

“İçtihat Metni”

2. Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın iptali ve tahliye
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına göre davacı alacaklının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı vekilinin Mart ayı kira bedeline ilişkin temyiz itirazına gelince;
Davacı alacaklı tahliye talepli olarak 04.04.2012 tarihinde başlattığı icra takibinde, uyuşmazlık konusu olmayan, 01.09.2011 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira akdine dayanarak aylık 650 TL den Eylül/2011 ile Mart/2012 arası toplam 4550 TL kira alacağının tahsilini istemiştir. 25.05.2012 tarihinde ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi üzerine, borçlu tarafından 31.05.2012 tarihinde ilgili icra müdürlüğüne borca itiraz üzerine davacı mahkemeye başvurarak; itirazın iptalini ve temerrüt nedeniyle tahliye istemiştir. Davalı kira bedellerinin ödendiğini 2012 yılı Şubat ayında da taşınmazın tahliye edildiği belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece 2012 Şubat ayına kadar olan kira bedellerinin ödendiği, taşınmazın 2012 yılı Şubat ayında tahliye edilmediğini ve Mart ayı kira bedelinin ödenmediğini davacı tarafından ispat edilmesi gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kira ilişkisinin varlığını ve kira miktarını kiralayan, kira parasının ödendiğini ise kiracının, kiralananı tahliye edip, anahtarın usulüne uygun olarak teslim edildiğini kiracının kanıtlaması gerekir. Kiralananın boşaltılıp, anahtarın kiralayana teslimi, hukuki işlemin içerisinde yer alan maddi bir vakıa olmakla birlikte, sözleşmenin feshine yönelik bir hukuki sonuç doğurduğundan bunun ne şekilde ispatlanacağı hususu, yıllık kira bedelinin tutarı esas alınmak suretiyle H.M.K.nun 200.maddesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kiralayanın açık muvafakatı bulunmadıkça kiracı anahtar teslimini ancak yazılı delille kanıtlayabilir. Kira sözleşmesindeki imza inkar edilmediğinden kira ilişkisi ve kira miktarı davacı kiralayan tarafından kanıtlanmıştır. Yıllık kira bedelinin tutarı senetle ispat sınırının üzerindeyse ve kiralayanın açık muvafakati yoksa bu yön kiracı tarafından ancak yazılı delille ispatlanabilir.
Davalı vekili her ne kadar kiralananın 2012 yılı Şubat ayında tahliye edildiğini iddia etmiş ise de bu iddiası konusunda davacının beyanı alınmadığı görülmektedir. Bu durumda taraflara taşınmazın ne zaman tahliye edildiğine ilişkin delillerini bildirmek üzere süre verilerek taşınmazın 2012 Yılı Şubat ayında tahliye edildiğinin davalı tarafından ispat edilememesi durumunda 2012 Mart ayı kira bedeli yönünden itirazın iptali ile taşınmazın tahliyesine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu kira bedelinin ödenmediğini ispat külfetinin davacıda olduğundan bahisle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 31.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: