tanık …’nin üzerinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri alınması gerektiğinden, öncelikle bu aramaya ilişkin CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde adli arama kararı ya da yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2019/1348 E.  ,  2020/439 K.

Mahkeme : KONYA 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : 1-Beraat: sanık … hakkında

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Sanık … müdafıinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin istemlerinin, 08/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7079 sayılı Kanunun 94. maddesi ile 5271 sayılı Kanun’un 299/1-1. cümlesine getirilen değişiklik uyarınca; sanık … müdafıinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteğinin, süresinden sonra yapılması sebebiyle CMK’nın 299. maddeleri uyarınca redlerine karar verilerek duruşmasız inceleme yapılmıştır.
1- Sanıklar …, …, …, …, …, …, … ve … hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelemesinde:
30/10/2014, 10/11/2014 ve 27/11/2014 tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit olan ve bir suç işleme kararının icrası kapsamında, farklı zamanda aynı suçu birden fazla işleyen sanık … hakkında, zincirleme suç nedeniyle TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Bozmaya uyulduğu, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar…, … ve… ile sanıklar müdafılerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
2- Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesinde:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-Sanığın 13/10/2014 tarihinde tanıklar Adnan Kılınç ve …’e uyuşturucu satmak amacıyla net 2.8 gram eroini satışa arz ettiği ancak satış işlemi gerçekleşmeden sanığın yakalanması ve birden fazla kişiye satışın gerçekleşmemesi nedeniyle bu eylemin tek suç olarak kabul edilmesi gerektiği 13/10/2014 tarihli suç nedeniyle “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu sabit ise de; zincirleme suça ilişkin TCK’nın 43. maddesiyle uygulama yapılabilmesi için cezalandırılabilir nitelikte birden fazla eylemin bulunması gerektiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2015/1071 E., 2018/365 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere; koşullarına uygun olmayan arama kararı üzerine yapılan aramanın hukuka aykırı olacağı, böyle bir arama sonucu bulunan deliller ya da suçun maddi konusu “hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş” olacağından, Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK’nın 206.maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ve 289. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi uyarınca hükme esas alınamayacağı, 02/09/2014 tarihli tutanağa göre tanık … üst araması yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılarak üst iç çamaşırlarının içinde saklanmış halde net 0.52 gram eroinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, tanık …’nin üzerinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri alınması gerektiğinden, öncelikle bu aramaya ilişkin CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde adli arama kararı ya da yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafıinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
3-Sanık … hakkında verilen beraat hükmünün incelenmesinde:
Tüm dosya kapsamından sanık …’ün diğer sanık … ile fikir ve eylem birliği içinde …’a 3 adet suboxone hap göndererek TCK 188/6 kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği anlaşıldığından atılı suçtan mahkûmiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile sanığın beraatine kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
4-Sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesinde:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilen dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
08/11/2014 tarihli eylemi sabit olan sanığın tüm dosya kapsamından diğer sanık … ile fikir ve eylem birliği içinde …’a 3 adet suboxone hap göndererek uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu zincirleme olarak işlediği anlaşıldığından sanığın cezasında TCK’nın 43. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafıinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
14/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Share

Bir yorum ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: