Taraflar arasındaki anlaşmazlık ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilmiş olup, bu durumda dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesinde yer alan “..tarife hükümleriyle düzenlenen ücretlerin tamamına hükmolunur.” hükmü gereğince, davacıları yararına asıl ve birleşen dosyada 38.438,12 TL nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Hal böyle iken, mahkemece davacılar yararına yarısı nispetinde vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

13. Hukuk Dairesi         2016/26021 E.  ,  2020/1108 K. MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki asıl ve birleşen dosyada tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda...

mübaşir olarak görev yapan, duruşma çıkışı ”23/02/2010, 10.20 beni bekle” şeklindeki el notunu mağdura verip ”tanıdığı emekli hakim ve başkaları olduğunu, yardımcı olacağını, ancak uzman görüşü için gerekli” demek suretiyle mağdurdan önce 250 TL daha sonra da 100 TL alan ve nüfuz sahibi olmadığı anlaşılan sanığın eyleminin TCK’nın 255. maddesinde 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrasında dolandırıcılık suçunu oluşturacağı 

5. Ceza Dairesi         2019/4324 E.  ,  2020/7191 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama HÜKÜM : Mahkumiyet...

sanığın kendisini emlakçı … olarak tanıtması ve aile efradına altın aldığını söyleyip beğenirse kalan parayı vereceği hilesi ile menfaat temin etmiş olması karşısında sanığın eyleminin TCK 157/1.maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı  gözardı edilip vasıfta hataya düşülerek uygulama yeri bulunmayan güveni kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması,

15. Ceza Dairesi         2018/8178 E.  ,  2020/3189 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Güveni kötüye kullanma ( değişen suç vasfı ile dolandırıcılık) HÜKÜM...

İŞÇİNİN GÖZALTI VEYA TUTUKLULUK SÜRESİNİN İHBAR ÖNELLERİNİ  AŞMASI HALİNDE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞACAĞI BİLDİRİM ÖNELLERİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS ARITILDIĞI DURUMLARDA ARTTIRILMIŞ İHBAR ÖNEL SÜRELERİNE GÖRE İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKININ DOĞACAĞI TARİHİN BELİRLENECEĞİ

           T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2017/13378 2019/15897 16.09.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan T.C. … ve Y… vekilleri tarafından...

Fesih hakkının bozucu yenilik doğuran bir hak olduğu, Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir. Bazen fesih işverenin olumsuz bir eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir. İşçinin işe alınmaması, otomatik geçiş kartına el konulması buna örnek olarak verilebilir.

           T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G...

TBMM’de muhabirlere açık biçimde gerçekleşen konuşmasında sarf etmiş olduğu, “Suriye ile Libya arasındaki farkı, bir ortaokul mezununa sorsanız size cevabını verir… normal bir gazete okuruna sorsanız, farkı size söyler… Bu farkı kavramayacak kadar çapsız olan bir kişi var, o da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve onun da adı …” şeklindeki sözlerin ağır eleştiridir.

4. Hukuk Dairesi         2013/18209 E.  ,  2014/12618 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 16/11/2012...

Dosya kapsamı ve kanun yararına bozma istemi incelenerek birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler …, … ve … haklarında hakaret ve tehdit suçlarından şikayet üzerine yürütülen soruşturmada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her ne kadar şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, iddia konusu mesajların gönderildiği müştekiye ait facebook ve twiter paylaşım sitesi hesapları ve gönderilen mesaj içerikleri gerekirse bilirkişi aracılığı ile incelettirilerek ve müştekinin şikayet dilekçesinde bildirdiği tanıklar dinlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği halde müşteki ve şüphelilerin dinlenmesi dışında etkili bir soruşturma işlemi yapılmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi

4. Ceza Dairesi 2017/10374 E. , 2017/13436 K. “İçtihat Metni” Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit suçlarından şüpheli … ve...

Müstehcen görüntülerin yayınlanması, Sanığın, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri twiter adlı sosyal paylaşım sitesinden farklı tarihlerde paylaştığının anlaşılması karşısında, eyleminin TCK’nın 226/5. ve 43. maddeleri uyduğu gözetilmeyerek eksik ceza tayin edilmiş ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,

18. Ceza Dairesi         2016/18909 E.  ,  2018/16597 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Müstehcenlik HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz...

Sigortalının dahi yaşarken 5 yıllık hak düşürücü süreyi geçirmesi hâlinde kanunen kullanamayacağı bir hakkı mirasçılarına tanımak hukuka aykırıdır. Sigortalının süresi içerisinde dava açmayarak düşen hakkını ölümünden sonra mirasçılarının yeniden isteme hakkından söz edilemeyeceği gibi hak düşürücü süreye uğrayarak ölen bir hak mirasçıları vasıtasıyla yeniden canlandırılamaz. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında sigortalının mirasçıları yönünden de hak düşürücü sürenin hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren beş yıl olarak hesaplanması gerekmektedir.

Hukuk Genel Kurulu         2018/171 E.  ,  2020/75 K. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İnegöl 1. Asliye...

Hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı temel kuralının istisnası olan CMK’nın 193/2. maddesindeki düzenlemenin, yüklenen eylemin suç oluşturmayacağının açıkça anlaşılması durumunda uygulanabileceği gözetilmeden, dosya kapsamındaki delillere ve somut olayın özelliklerine göre koşulları oluşmadığı halde, sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

4. Ceza Dairesi         2016/6350 E.  ,  2020/5124 K. MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Tehdit HÜKÜM : Düşme Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle,...

Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün veya kalem personelinin temyiz harcı veya giderinin tamamlanması için temyiz edene süre vermesi veya tebligat zarfı üzerine ihtar/uyarı şeklinde yazılan ve Hâkim imzası taşımayan muhtıra usule aykırıdır, Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün veya kalem personelinin vermiş olduğu süre ya da tebligat zarfı üzerine ihtar/uyarı şeklinde yazılan ve Hâkim imzası taşımayan muhtıra üzerine temyiz harcını veya giderini ödememiş olan taraf, temyiz talebinden vazgeçmiş sayılamaz.

12. Hukuk Dairesi         2019/13460 E.  ,  2020/5523 K. MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın...

Medeni Kanun ve diğer kanunlarda evliliği temin maksatlı güvence parası (başlık parası) adı altında bir bedelin istenebileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu ad altında ödenen paranın genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olduğu belirgindir. Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olarak ödenen parada eksik borç niteliğindedir ve dava yoluyla talep edilemez.

13. Hukuk Dairesi 2014/19529 E. , 2014/20906 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Şereflikoçhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 29/01/201 NUMARASI : 2011/180-2013/76 Taraflar...

SGK aleyhine açılan itirazın iptali davasının kabulü halinde icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği (5510 s. K. mad. 88/17)- Hakkında icra takibi yapılmamış olan ve itirazın iptali davasında davalı olarak gösterilmeyen Sağlık Bakanlığının, davalı-borçlu SGK vekilinin talebi üzerine davaya dahil edilmesinin hatalı olduğu, davada taraf değişikliğine ilişkin HMK’nun 124. maddesinin de bu durumda uygulanamayacağı

3. Hukuk Dairesi         2020/1545 E.  ,  2020/3916 K. MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davalı …’a yönelik davanın...

İkinci el otomobil alımlarında ayıp, aracın kaza geçirmiş olduğunun saklanması, İkinci el olarak alınan otomobil ile ilgili olarak daha sonradan kaza geçirmiş (ayıplı) olduğunun öğrenilmesi halinde; davalı satıcının otomobilin hasar kaydına basit bir araştırmayla ulaşılabileceği (otomobilin ayıbının gizlenmiş sayılamayacağı) savunmasının yeterli olmadığı

13. Hukuk Dairesi         2017/7912 E.  ,  2020/4420 K. MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda...

kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresinde değerlendirilmesi yerinde olur. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır.

22. Hukuk Dairesi         2017/23865 E.  ,  2019/20398 K. MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından...

dava konusu çek üzerindeki lehtar cirosu beyaz ciro olup bu ciro TTK’nun 689.maddesinde açıkça yazıldığı şekilde bir rehin cirosu değildir. Çek metninde böyle bir ibare olmadığı için davalı bankanın cevap dilekçesinde bu çeki kredi müşterisinin borçlarının teminatı olarak aldığı şeklindeki beyanı çekteki beyaz ciroyu rehin cirosu haline getirmez.

19. Hukuk Dairesi         2019/407 E.  ,  2020/1389 K. MAHKEMESİ : ….Asliye Hukuk Mahkemesi (Tic. Mah. Sıf.) Taraflar arasında görülmekte olan menfi tespit davasının ilk derece...

davacının, velisi olduğu çocuğunun öğrenimi için davalı şirketin işletme olduğu özel okula kayıt yaptırdığı ve dava konusu senetlerin de bu sebeple alındığı anlaşılmakta olup, davacı bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda olup, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.

13. Hukuk Dairesi         2017/2376 E.  ,  2020/2071 K. MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen...

iş mahkemesinde görülmekte olan, işçi alacaklarına yönelik dava sırasında, işverenin iflası halinde dahi, 2004 sayılı Kanun’un 194. maddesi uyarınca, davaya iş mahkemesinde devam edilmeli, işverenin işçi alacaklarına ilişkin dava açılmadan önce iflası halinde ise yukarıda belirtilen şekilde hareket edilerek alacağın iflas masasına kaydedilmemesi halinde, asliye ticaret mahkemesinde kayıt kabul davası açılmalıdır

         T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi  2016/25688  2019/24235 24/12/2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından...

Ergin olan davacının örgün eğitime devam etmediği, devam mecburiyeti ve okulu bitirmek için belli bir süre şartı olmayan açık liseye kayıt yaptırması, iki buçuk yılda bitirilebilecek okula yaklaşık yedi yıla yakın süre kayıt yenileyip kaydın açık tutulması, bu okul için somut olarak ne tür giderlerin yapıldığı ileri sürülmediği gibi bu yöne davacı yanca delil sunulmadığı, ayrıca bu okula kayıtlı olmanın çalışmaya engel olmadığı, nitekim davacının belli bir dönem çalışıp işten ayrıldığı gibi durumlar da dikkate alındığında TMK’nin 328/2.maddesi kapsamında durum ve koşullara göre nafaka isteme hakkı vermeyeceği gibi hakkın kötüye kullanımı mahiyetinde olduğu dikkate alındığında davacının nafaka isteminin tümden reddi gerekir.

8. Hukuk Dairesi         2018/12447 E.  ,  2019/10257 K. MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Babalığın Hükmen Tespiti Ve Nafaka İstemi Taraflar arasında görülen ve yukarıda...

İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU FESİH İLE HAK EDİLEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN MAHSUP EDİLECEĞİ,YILLIK İZİN HAKKININ ÇALIŞIRKEN ÜCRETE DÖNÜŞEMEYECEĞİ

           T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  2016/31683   2019/20717   25/11/2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin...

BONO İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kıymetli evrak hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle görevsizlik kararı verilmiş ise de, işçi işveren arasındaki ilişkilerde ispat kuralları daha geniş kapsamlı olup, işçi senedin geçersizliği yönündeki iddiasını her türlü delille ispatlayabilir.

9. Hukuk Dairesi         2016/19593 E.  ,  2020/5934 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...

İMZASIZ ÜCRET BORDROSUNDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI İŞÇİNİN BANKA HESABINA YATMIŞSA HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN MAHSUP EDİLECEĞİ, İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMANIN GÖSTERİLMİŞ OLDUĞU DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2016/9479  2019/21308 02/12/2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı karşı davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...

TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİ ALACAKLARININ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI, İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YILLIK İZİN ÖDENMESİNİN İZNİN KULLANILMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ FESİHTE KULLANILMAYAN İZİNLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

9. Hukuk Dairesi         2015/21647 E.  ,  2018/17569 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

22. Hukuk Dairesi         2018/6666 E.  ,  2018/21479 K. MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi...

MUVAZAALI İŞLEMLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRATILMASI HALİNDE MUVAZAANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI HAKSIZ EYLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU, KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ALT İŞVERENİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAĞI

9. Hukuk Dairesi         2017/8961 E.  ,  2018/17883 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

TARIM İŞİ, TARIM İŞLERİNDE 50 AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALDIĞI TARIM İŞİNİN YANINDA BEKÇİLİK ŞOFÖRLÜK GİBİ İŞLERİN YAPILMASI HALİNDE BASKIN OLAN ÇALIŞMAYA GÖRE SONUCA GİTMENİN GEREKTİĞİ

Hukuk Genel Kurulu         2017/1557 E.  ,  2018/1457 K. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Adana 3. İş Mahkemesince davanın...

CEZAİ ŞARTIN KARŞILIKLI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI DURUMUNDA İŞÇİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTTIN İŞVEREN İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTTAN YÜKSEK OLAMAYACAĞI, EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTE İŞÇİ VE İŞVERENİN HER İKİSİNİNDE İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

9. Hukuk Dairesi         2015/13969 E.  ,  2017/16218 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %40 icra inkar...

Davalı borçlunun, bir dönem patronu olan ve yanında asgari ücretle çalışan davalı üçüncü kişi çalışanına 100.000 TL’lik bono vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, davalılar arasında yapılan tasarrufun davacı alacaklı bankaya zarar vermek kastı ile yapıldığı yönünde değerlendirileceği ve açıklanan bu nedenlerle de borçlunun yapmış olduğu tasarrufun İİK 280/1 maddesi uyarınca iptaline

17. Hukuk Dairesi         2018/3663 E.  ,  2020/3457 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan...

“Engelli” kontenjanında çalışan işçinin, kendisinden daha düşük oranda vergi kesilmesi gerektiği halde işverence bu yasal gerekliliğe uyulmayarak kendisinden fazla gelir vergisi kesintisi yapıldığını öne sürmesi halinde vergi dairesine ödeme yapan işverenin sorumluluğuna gidilemeyeceği, ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi gerekir.

22. Hukuk Dairesi         2016/23604 E.  ,  2019/21140 K. MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi...

HİZMET TESPİTİ DAVASININ FİİL ÇALIŞMANIN GEÇTİĞİ İŞVERENE KARŞI AÇILMASI GEREKTİĞİ, ASIL İŞVERENİN SİGORTA PRİMLERİNDEN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMALARI HİZMET TESPİTİ DAVASININ ASIL İŞVERENE AÇILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ

21. Hukuk Dairesi         2018/5247 E.  ,  2019/3483 K. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 01/01/1997-30/12/2000 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine...

sanıkların katılana yönelttiği “siz kimsiniz ki bize ceza yazıyorsunuz, bize ceza yazamazsınız lan” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı

18. Ceza Dairesi         2019/8980 E.  ,  2020/3995 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme HÜKÜMLER : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece...

Davalının davacı işçinin bildirdiği adrese işe başlaması için ihtarname gönderdiği ve bu adresin hatalı olduğu anlaşıldığına göre, tebligatın yapılamamasının sorumluluğu davalıya yüklenemeyecektir. Açıklanan nedenle boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatı talebinin reddi gerekirken, kabulü hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2016/276 E.  , 2019/9234 K. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasındaki “Hakim kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir” hükmü karşısında, belirtilen iletişimin tespitine dair tutanaklar ile diğer tutanakların duruşmada sanığın yüzüne karşı okunduğu ancak sanığın iletişimin tespit tutanaklarındaki konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtmesi karşısında sanıktan ses örneklerinin alınması ve ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2018/3386 E.  ,  2019/6177 K. Mahkeme : ANKARA 6. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hüküm : Mahkûmiyet Dosya...

tanık …’nin üzerinde arama yapılabilmesi için CMK’nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri alınması gerektiğinden, öncelikle bu aramaya ilişkin CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde adli arama kararı ya da yazılı arama emri bulunup bulunmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

20. Ceza Dairesi         2019/1348 E.  ,  2020/439 K. Mahkeme : KONYA 4. Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma Hükümler : 1-Beraat: sanık...

Sanığın suça konu otomobilini çalarak bir kısım eklentilerine zarar verme eyleminin, hırsızlık suçunun konusu ile mala zarar verme suçunun konusunun ve korunan hukuki yararın aynı olması nedeniyle, ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden, bu suçtan da yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi

13. Ceza Dairesi         2019/11815 E.  ,  2020/2724 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hırsızlık, mala zarar verme HÜKÜMLER : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen...

Benzodiazepin (BZO) etken maddesinin yeşil reçete ile kullanımına müsaade edilen ilaçlar kapsamında olduğu, 5237 sayılı TCK’nın 188. maddesinin 1. fıkrası ile 6. fıkrasında öngörülen suçlar saklı kalmak üzere, bu maddenin “kullanmak amacı ile bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı

10. Ceza Dairesi         2019/4761 E.  ,  2020/1390 K. İNCELENEN KARARLA İLGİLİ BİLGİLER Mahkeme : …2. Çocuk Mahkemesi Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma...

EYLEMLİ FESİH

9. Hukuk Dairesi         2016/2014 E.  ,  2019/11635 K. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz...

Borçlu şirket tarafından satılan aracın birden fazla satışa konu olarak el değiştirilmesi halinde, araçla ilgili olarak tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için Borçlu şirket tarafından satılan aracın birden fazla satışa konu olarak el değiştirilmesi halinde, araçla ilgili olarak tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için (dava dışı beşinci kişi, aracı tekrar davalı dördüncü kişiye satsa dahi) satış silsilesi içinde yer alan dava dışı kişinin de davaya dahil edilerek, bu kişi yönünden de tasarrufun iptali koşullarının değerlendirilmesi gerektiği

17. Hukuk Dairesi         2018/3922 E.  ,  2020/3274 K. MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması...

*KIDEM TAZMİNATI *İŞ KAZASI NEDENİYLE İŞÇİNİN RAPORLU OLDUĞU SÜRENİN İHBAR ÖNELLERİNE 6 HAFTA EKLENEREK BULUNAN SÜRESİ KIDEMDEN SAYILMAYACAĞI *FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINI İŞÇİNİN YAPMASININ GEREKTİĞİ *İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA *ÇALIŞMA TAHAKKUKLARI BULUNAN DÖNEMLERİN İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYDI YOKSA DIŞLANMASININ GEREKTİĞİ

22. Hukuk Dairesi         2016/18428 E.  ,2019/16294 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen...

İnternet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen insel taciz suçunu oluşturur

4. Ceza Dairesi         2020/407 E.  ,  2020/3102 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Çocuk MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozmaHÜKÜMLER : Mahkumiyet Bozma üzerine,...

Akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği bulunmadığı saptanan sanığa yükletilen suçlara ilişkin tüm kanıtlar gösterilip tartışıldıktan sonra, suçların kanıtlanması halinde, TCK’nin 32/1 ve 57. maddeleri uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmolunması, kanıt bulunmaması halinde ise beraat kararı verilmesi gerektik

4. Ceza Dairesi         2016/5150 E.  ,  2020/4368 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Tehdit, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu...

Scroll to top