somut olayda; sanığın katılana hitaben söylediği “makama yakışmıyorsun, sen insan değilsin” şeklindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2017/1081 E.  ,  2017/2563 K.   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece...

İşveren işe iade için başvuran işçiyi (1) ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır. İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen s-üreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir

9. Hukuk Dairesi         2017/3537 E.  ,  2017/2503 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Davacı işe iade davasına dayalı işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir. Mahkemece davacının...

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte Karadeniz turuna çıktıklarını yazdığı, davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2018/5003 Karar No. 2021/159  Tarihi: 11/01/2021 l İŞÇİNİN RAPORLUYKEN TATİLE GİTMESİ l DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ l İŞVERENİN HAKLI...

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bununla birlikte eşit davranma borcu tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir. Yine değinilen maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında, işverenin ücret ödeme borcunun ifası sırasında ayrım yapamayacağından söz edilmektedir. Burada sözü edilen ücretin genel anlamda ücret olduğu ve ücretin dışında kalan ikramiye, pirim v.b. ödemleri de kapsadığı açıktır.

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi   Esas No. 2018/7135 Karar No. 2021/920 Tarihi: 14/01/2021 l EŞİT İŞLEM BORCU l AYRIMCILIK YASAĞI l SADECE ÜCRET ZAMMI VERİLMEDİ GEREKÇESİYLE...

Gözaltı işlemi nedeniyle başvurucuya ödenen manevi tazminatın düşük olması gerekçesiyle Anayasa’nın 19. maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki tazminat hakkının mahkeme kararı neticesinde ihlal edildiği sonucuna varılmış ise de Anayasa’nın 19. maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki tazminat hakkının ihlali ile ilgili olarak yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar görülmemiş, başvurucuya 5.000 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmiştir.

BAŞVURUNUN KONUSU  Başvuru, vekâlet ücretinin yapılan düzenlemeyle azaltılması nedeniyle mülkiyet hakkının; gözaltı tedbiri nedeniyle ödenen tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının;...

Kanunkoyucu, davacının arabuluculuk faaliyetine ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dosyasına sunulmasını “dava şartı” olarak kabul etmiş, bu şartın gerçekleşmemesi halinde de müeyyidesinin ne olacağını açıkça kural altına almıştır. Bu yönüyle norm emredici nitelikte olup, hakime takdir yetkisi tanımamıştır.

9. Hukuk Dairesi         2020/932 E.  ,  2020/5773 K.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU YARGITAY KARARI I-BAŞVURU Başvuran Av. … 08/01/2020 tarihli...

mobbing iddialarında ispat, hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı, iş ilişkisinin niteliğinden kaynaklı olarak ispat açısından dezavantajlı konumda olan işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet ve adalete daha uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.

9. Hukuk Dairesi         2016/36185 E.  ,  2020/18583 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul 32. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda...

Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözleri, Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir.

Ceza Genel Kurulu         2018/462 E.  ,  2020/143 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 18. Ceza Dairesi Mahkemesi :Asliye Ceza Sayısı : 666-78...

kurum doktoruna hitaben söylediği “…sen delirmişsin, psikiyatriye gitmelisin…” şeklindeki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma neticesinde kurum görevlisine hakarette bulunduğundan bahisle hükümlünün 15 gün hücre hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 20/02/2018 tarihli ve 2016/3149 esas, 2018/2113 karar sayılı ilamında yer alan “…Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana “seni zaten…herkes deli astsubay olarak söylüyor. Vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum. Senin psikolojik sorunların var tedavi edilmen gerekir” şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden,

1. Ceza Dairesi         2020/223 E.  ,  2021/2571 K. “İçtihat Metni” (KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ) Tasarlayarak öldürme suçundan Burhaniye F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda...

Çingene kelimesinin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağı, Sanığın, katılana yönelik “senin yerin burası değil, dağda yaşaman lazım, çingene gibisiniz, gecekonduda yaşamışsınız” şeklindeki ifadelerinde geçen “Çingene” sözü, Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğünde “Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk” olarak tarif edilmiş olup, sanığın “çingene” ifadesi ile halen ülkemizde kendilerini “roman” olarak nitelendiren ve Avrupa’dan Türkiye’ye göçetmiş vatandaşlarımızı kast etmesi karşısında; bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2015/997 E.  ,  2015/580 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, tehdit HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat KARAR Yerel...

“zibidi” kelimesi, Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü, yine yorumlarda geçennin, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamının, “gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan” şeklinde olduğu ve hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi,

18. Ceza Dairesi         2017/1806 E.  ,  2019/6629 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Tehdit, hakaret HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat KARAR Yerel Mahkemece...

Markanın ciddi kullanılması, davacının markayı dava açılmadan 3 ay öncesinden geriye doğru 5 yıllık ciddi bir kullanım içerisinde olduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle karşı davanın kabulü ile davacı-karşı davalı adına tescilli 99/18513 sayılı markanın kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğüne, davacı şirketin tescilli markadan doğan tüm hakları düşmüş sayıldığından asıl davanın reddine karar verilmiştir.

11. Hukuk Dairesi         2014/1063 E.  ,  2014/11503 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada ….Fikri ve Sınaî Haklar...

Sanığa ait ruhsatsız tabancanın evinde ele geçirilmesi, sanığın da tabancanın dedesinden kaldığını ve yadigar olarak evde sakladığını beyan etmesi karşısında; eyleme uyan 6136 sayılı Kanunun 13/3. madde ve fıkrası yerine anılan Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca mahkumiyetine hükmedilmesi,

YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2019/17778 E. 2020/106 K. MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü:...

Feshe konu olayda davacı işçinin davalı işyerinde işveren açısından haklı fesih sebebi oluşturduğuna kuşku duyulmayan bir çok usulsüz işleminin ortaya çıkmasından sonra devam eden soruşturma sürecinde evlendiği ve bu durumu fesih nedeni yaptığı anlaşılmakla davacı işçinin hakkın kötüye kullanımı mahiyetindeki öne geçen feshi hukuken korunamaz. Açıklanan nedenlerle davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde isteğin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

9. Hukuk Dairesi         2017/14500 E.  ,  2020/2329 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından...

Marka iptalinde ispat külfeti, KHK’nın 14. maddesi gereğince, davalının markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığını gösterir fatura ve benzeri belgelerle kanıtlaması gerektiği, davalıya bu hususta ihtar yapılmasına rağmen davalı tarafından nerhangi bir delil sunulmadığı, bu itibarla, davalının iptali istenilen markayı dava tarihinden önceki beş yıllık dönemde kesintisiz olarak kullanmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile, davalı adına tescilli 2004/29706 no’lu,……… ibareli markanın 556 s. KHK’nın 14.m. gereğince iptaline ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

11. Hukuk Dairesi         2015/7560 E.  ,  2016/1982 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ………….. HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 14/04/2015 NUMARASI : 2014/193-2015/85 Taraflar arasında görülen davada...

Markanın kullanma yükümlülüğü, Beş yıllık süre, tescilden itibaren başlayacaktır.Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir; kullanımın ise marka sahibince ispatlanması gerekir (Dairemizin 2000/5437 E, 2000/6332 K, 2003/9332 E, 2004/4315). Yoksa, sırf koruma süresi sonunda marka başvurusunun yenilenmiş olması markanın davalı tarafından kullanıldığını ispatlamaz.

11. Hukuk Dairesi         2012/13423 E.  ,  2013/12221 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.05.2012...

Dolandırıcılık suçu, hattında çalıştırdığı minibüsüyle … Caddesi üzerinde yolcu alıp yola devam ettiği sırada, aracının arkasından … plaka sayılı polis sireni taktıkları araçla müştekiyi takip eden sanık ve temyiz dışı sanık …’ın el işaretiyle müştekiyi durdukları, durak harici yolcu aldığını, işlem yapacaklarını söyleyerek evraklarını vermesini istdikleri, daha sonra ”evraklara gerek yok 20 TL çorba parası ver, seni göndeririz” dedikleri, sanık ve temyiz dışı sanık …’ın polis olduklarına inanan mağdurun 20 TL vererek yoluna devam ettiğinin anlaşıldığı olayda, sanık …’in eyleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

15. Ceza Dairesi         2014/18465 E.  ,  2014/17180 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü;...

Yağma sucu, elini mağdurun cebine soktuğu, mağdurun “ben parayı vermem” diyerek karşı duruş sergilemesi üzerine, sanığın araçtan inmeye yöneldiği sırada mağdurdan yeniden 1,00 TL para vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine vites kutusu önünde bulunan bir miktar para içinden sadece 1,00 TL alarak araçtan inerek ayrıldığı olayda; sanığın olayın başından itibaren az kabul edilecek bir miktardaki parayı mağdurdan zorla almaya yönelik eylemlerinin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden

6. Ceza Dairesi         2015/7892 E.  ,  2018/4352 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Yağma HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat Yerel Mahkemece verilen...

Rüşvet vermeye teşebbüs ve kamu görevlisine görevi nedeni ile hakaret —alkol kontrolü yapmak isteyen kolluk görevlilerinden …’e hitaben sanık …’nin araçtan indikten sonra “çorba parası mı istiyorsun, nasıl derler yani rüşvet mi tam bilmiyorum, ne kadar istiyorsun” demek suretiyle menfaat teklifinde bulunduğu iddiasıyla açılan kamu davasında sanık … hakkında rüşvet vermeye teşebbüs suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de; sanığın şikayetçiye karşı sarf etmiş olduğu sözlerin ve sergilemiş olduğu davranışların kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmasını veya yapmamasını temin maksadıyla menfaat teklifi boyutuna varmadığı, bu itibarla rüşvet vermeye teşebbüs suçunun yasal unsurlarının gerçekleşmediği ancak sanığın söz ve davranışlarının kamu görevlisinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması sebebiyle sübut bulan eyleminin TCK’nın 125/3. maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden,

5. Ceza Dairesi         2019/9062 E.  ,  2020/12412 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Sanık … hakkında rüşvet vermeye teşebbüs ve görevi...

“www.pepee.com.tr” ve “www.pepemarket.com” ürkiye’nin en büyük ve en bilinen çizgi film yapımcısı olduğunu, “Pepee” sözcüğünün TPMK nezdinde 2009/08967 nolu marka ile davacı adına tescilli olduğunu ve www.pepee.com.tr alan adının da davacı adına tescilli olduğunu, ayrıca 2010/03261, 2011/00019, 2011/03152 ve 2014/00409 numaralı endüstriyel tasarımların da davacı adına tescilli olduğunu, davalının söz konusu markayı içeren www.pepemarket.com alan adını kendi adına tescil ettirdiğini, davalının bu eyleminin davacının marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, söz konusu sitede davalının maka ve endüstriyel tasarım haklarının müvekkilinin rızası hilafına kullanıldığını,

11. Hukuk Dairesi         2020/123 E.  ,  2020/3835 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve...

Sessiz kalma suretiyle marka hakkının kaybı–TMK’nin 2. maddesi olan “uzun süreli sessiz kalma suretiyle hak kaybı müessesesine” göre, bir hak ihlali karşısında, hak sahibinin bu ihlali bildiği veya bilebilecek durumda olduğu halde bu hususta karşı tarafta dava açılmayacağı yolunda güven oluşturulduktan sonra, oluşturulan bu güvene aykırı olarak, ihlal konusu hakka önemli yatırım yapan kişilere karşı ihlali sona erdirmek amacıyla dava açılmasının çelişkili davranış yasağı teşkil edeceği, böyle bir davranışın TMK 2. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı olacağı ve hukuk tarafından himaye edilmeyeceği, bu sürenin belirlenmesinde de dürüstlük kuralının esas alınacağı, bu süre Yargıtay uygulamalarında kural olarak beş yıl olarak uygulanmakta iken SMK’nın 25/6 .maddesinde de düzenleme yeri bulduğu, somut olayda, davacılara ait markanın tescil tarihinin 04.06.2004, davalıya ait dava konusu markanın sicile tescil tarihinin ise 05.10.2015 tarihi olduğu, davanın 31.10.2016 tarihinde açıldığı, tescil tarihinden dava tarihine kadar 5 yıllık sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresinin dolmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin asıl dava ve birleşen davaya yönelik istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

11. Hukuk Dairesi         2020/1101 E.  ,  2021/709 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada Samsun 3....

davalı … lehine vekalet ücretine hükmedilmesi için davalı vekilinin duruşmaları takip zorunluğunun bulunmadığı gözetilmeden, davanın tümüyle reddine karar verilmesi karşısında, vekili aracılığıyla davaya cevap dilekçesi sunan davalı … yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen oranlar üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

T.C YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2019/1777 KARAR NO.2020/6807 KARAR TARİHİ.07.12.2020 MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi DAVA : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat HÜKÜM : Davanın...

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir

8. Hukuk Dairesi         2017/16903 E.  ,  2018/9216 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada...

hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamayacağı temel kuralının istisnası olan CMK’nin 193/2 maddesindeki düzenlemenin, yüklenen eylemin suç oluşturmayacağının açıkça anlaşılması durumunda uygulanabileceği gözetilmeden, dosya kapsamındaki delillere ve somut olayın özelliklerine göre koşulları oluşmadığı halde, sanığın sorgusu yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas No : 2020/1889 Karar No : 2021/3307 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç...

Unutulma Hakkı– Somut olayda, “Genç kadın kabusu yaşadı! Tecavüz edip, dövdüler”, ”Kamerunlu M-masöze 3 kişi tecavüz ederken bir kişi videoya çekti”, ”Antalya’da masöz skandalı! Tecavüz ettikten sonra dövüp sokağa attılar”, ”Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı” şeklindeki haberler üzerine, ilgilileri … ve … vekili Avukat …’ın erişimin engellenmesi talebinin, ” yayının içeriklerinin incelenmesinde haber verme amacı taşıdığı, iddia olarak gündeme getirildiği, kişilerin açık kimlik bilgilerinin haber içeriklerinde yer almadığı, eylemin

T.C YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2021/633 KARAR NO.2021/2773 KARAR TARİHİ. 10.03.2021 Hurriyet, Manavgatsonhaber, Cnnturk, Takvim, Haberturk, Pgnhaber, Akgundem, Theworldnews isimli internet sitelerinde yer...

CMK’nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından, müştekinin fotoğrafının bulunduğu bir facebook sayfasının altına yorum yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır.

T.C YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2019/13237 KARAR NO.2020/1689 KARAR TARİHİ.21/01/2020 KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Bu bakımdan haksız eylem aynı zamanda ceza kanunları gereğince bir suç teşkil ediyorsa ve ceza kanunları ya da ceza hükümlerini ihtiva eden sair kanunlar bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi tayin etmişse, tazminat davası da ceza davasına ilişkin zamanaşımı süresine tabi olur.

Hukuk Genel Kurulu         2017/1105 E.  ,  2020/980 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 14....

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 2. maddesinde; herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uyması zorunluluğu getirilmiş, uyulmamasının yaptırımı olarak da hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı belirtilmiştir. Paylı mülkiyet ilişkisine tâbî bir taşınmazda, fiili taksimin mevcut olması durumunda yasal önalım hakkının kullanılmasını açıkça engelleyen bir düzenleme bulunmamasına rağmen, Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin ve Dairemizin istikrar bulmuş kararlarında

14. Hukuk Dairesi         2019/3186 E.  ,  2020/4622 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı...

Feshe konu dilekçe içeriğinde muhtelif hususlar dile getirilmiş ise de, münhasıran fesih gerekçesi olabilecek “üretim müdürü dediğimiz kişi tam anlamıyla beceriksiz ve cehalet abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, neden ve neye göre seçtiğini merak etmekteyiz” ifadelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim uyuşmazlık bu ifadeden kaynaklanmış ve bu ifadeler sebebiyle feshin haklı sebebe dayandığı değerlendirilmiştir. Belirtmek gerekir ki, dilekçe içeriğinde yer alan diğer ifadeler eleştiri niteliğinde olduğundan, ifade özgürlüğü çerçevesinde haklı fesih sebebi teşkil edecek nitelikte değildir.

22. Hukuk Dairesi         2019/7908 E.  ,  2019/22799 K. “İçtihat Metni” TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y K A R A...

7201 sayılı Kanun’un 32.maddesi gereğince tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Görüldüğü üzere, usulsüz yapılan tebliğ, mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından öğrenildiği tarihte geçerli olacaktır (HGK’nun 05.06.1991 tarih, 1991/12-258 E.-1991/344 K. sayılı kararı). Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için ise usulsüz de olsa bir tebligatın varlığı ön koşuldur. Öte yandan, tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

12. Hukuk Dairesi         2019/11629 E.  ,  2020/3376 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen...

Hakaret suçunda şikayet süresi-Somut olayda; müşteki vekilinin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesinde yer alan hakaret içeren yazıyı öğrenme tarihinin 27/10/2019 olduğunu ve şikayet dilekçesi ekinde sunduğu ekran görüntülerinin sol üst kısmında yazan 27/10/2019 tarihinin de hakaret içeren yazının çıktısının alındığı tarih olduğunu belirtmesi karşısında; şikayetin süresinde yapıldığı gözetilmeden, şikayet hakkının süresinin geçtiğinden bahisle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

4. Ceza Dairesi         2020/19287 E.  ,  2021/303 K. “İçtihat Metni” KARAR Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen 21/11/2019...

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; takip talebinde alacağın dayanağı olarak yalnızca “kredi kartı üyelik sözleşmesi, ihtarname ve hesap özeti” şeklinde açıklama bulunmaktayken, takibe ekli ihtarnamede bahsi geçen genel kredi sözleşmesinin itirazın iptali davasında esas alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu         2017/2076 E.  ,  2020/117 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Denizli (Kapatılan)...

Olay tarihinde sanık …’ın, fenni muayenesi ile zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve üzerinde yakalamalı haciz kaydı bulunan aracıyla ilgili işlem yapılmaması karşılığında, yol uygulamasında görevli olan trafik polisi sanıklar … ve …’e önce 70 TL para verdiği, bir müddet sonra duyduğu pişmanlık sonucu sanıkların suçüstü yakalanmasını sağlamak için olay yerine geri dönerek seri numarasını aldığı 10 TL parayı da ”önceki az oldu” diyerek sanıklara verdiği ve olayı ihbar ettiği iddia ve kabul edilen dava konusu somut olayda

5. Ceza Dairesi         2016/5780 E.  ,  2020/10085 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Rüşvet alma ve rüşvet verme HÜKÜM : Mahkumiyet, ceza...

Scroll to top